സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡോക്ടർമാർ പണിമുടക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം:മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സത്നാംസിംഗ് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡോക്ടർമാർ