യാത്രക്കാര്‍ക്ക് മസാജ് സർവ്വീസുമായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ; സേവനം അടുത്ത 20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും

ഗോൾഡ് വിഭാഗം, ഡയമണ്ട് വിഭാഗം, പ്ലാറ്റിനം വിഭാഗം എന്നിങ്ങിനെ 20 മിനിറ്റ് വരെ പരമാവധി മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന് 100, 200,