സ്‌കൂള്‍ പരിസരങ്ങളിലെ കടകളില്‍ വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന യോ യോ സ്റ്റിക്ക് എന്ന മസാല സ്റ്റിക്ക് മിഠായി മനുഷ്യശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍

സ്‌കൂള്‍ പരിസരങ്ങളിലെ കടകളില്‍ വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന യോ യോ സ്റ്റിക്ക് എന്ന മസാല സ്റ്റിക്ക് മിഠായി മനുഷ്യരിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളാണെന്ന് സാമൂഹ്യ