മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് തെറ്റദ്ധരിപ്പിച്ചു; പോലീസ് മത്സ്യം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദത്തിനെതിരെ മേരി വർഗ്ഗീസ്

പോലീസ് അത് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അല്ലേ മനസിലാകൂ.