ടാങ്കർ ദുരന്തം:മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ സഹായം

തിരുവനന്തപുരം:കണ്ണൂർ ചാലയിൽ ടാങ്കർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് സർക്കാർ ജോലിയും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.ജോലി

രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു

തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും രൂപയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു. 10 പൈസ നഷ്ടത്തില്‍ 51.27/28ല്‍ ക്ലോസിങ്. മുന്‍ ക്ലോസിങ് 51.17ല്‍. കഴിഞ്ഞ