കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി ആയിരം പി പി ഇ കിറ്റ് നല്‍കുമെന്ന് മര്‍കസു സ്സഖാഫത്തി സ്സുന്നിയ്യ

കൊറോണ പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സഹായവുമായി മര്‍കസു സ്സഖാഫത്തി സ്സുന്നിയ്യ. ഇതിനായി ആയിരം പി പി ഇ കിറ്റ്