സുരക്ഷിത മണ്ഡലം വിട്ട് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ തനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാന്‍ കാരായി ചന്ദ്രശേഖരനോട് കൊല്ലപ്പെട്ട ഫസലിന്റെ ഭാര്യ മറിയു

തലശ്ശേരി നഗരസഭയിലേക്ക് സുരക്ഷിത മണ്ഡലം വിട്ട് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ തനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാന്‍ കാരായി ചന്ദ്രശേഖരനോട് കൊല്ലപ്പെട്ട ഫസലിന്റെ ഭാര്യ മറിയു. ഫസല്‍