മാര്‍ച്ച് 2020ന് ശേഷം ഒരു കോവിഡ് മരണം പോലും ഇല്ലാത്ത ആദ്യ ദിനം; ആഘോഷമാക്കി ബ്രിട്ടനിലെ പത്രങ്ങൾ

മുന്‍ തീരുമാന പ്രകാരം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് തന്നെ ലോക്ഡൗണിലെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തുകളയണമെന്നും പത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.