മറ്റുള്ളവരുടെ ആവിശ്യങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ദൈവികത-ക്രിസോസ്റ്റം

പത്തനംതിട്ട:- വിശക്കുന്നവനു സമ്മാനങ്ങള്‍ക്കുപകരം ഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ കഴിയുമ്പോളാണ്‍ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് നേരില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുകയെന്ന് ഡോ. ഫിലിപ്പോസ്