മാവോ സേ തൂങ്ങ് പിതൃതുല്യനാണെന്ന് ദലൈലാമ

ആധുനിക ചൈനയുടെ പിതാവായ മാവോ സേ തുംഗ് തനിക്ക് പിതൃതുല്യനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ മകനെപ്പോലെയാണു കണ്ടിരുന്നതെന്നും ടിബറ്റന്‍ ആത്മീയ നേതാവ്