ജല തുള്ളികളില്‍ നിന്നും ഊര്‍ജ്ജം സ്വീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ നിര്‍മ്മിതിയിലൂടെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരനായ മനുപ്രകാശ്

ജല തുള്ളികളില്‍ നിന്നും ഊര്‍ജ്ജം സ്വീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ നിര്‍മ്മിതിയിലൂടെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച് ഒരിന്ത്യക്കാരന്‍. അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാന്‍ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഇന്ത്യന്‍