പ്രാവുമോഷ്ടിച്ചെന്ന പേരില്‍ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത ദളിതനായ പതിനാലു വയസുകാരന്റെ മരണംആത്മഹത്യയാണെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍

പ്രാവുമോഷ്ടിച്ചെന്ന പേരില്‍ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത ദളിതനായ പതിനാലു വയസുകാരന്റെ മരണംആത്മഹത്യയാണെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍. സോനിപതിലെ