മന്നത്തു പദ്മനാഭൻ നവേത്ഥാന നായകനല്ല, വൈക്കത്തെ സവര്‍ണജാഥ നവോത്ഥാന ജാഥയുമല്ല; ശൂദ്രസ്ഥാനം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന നായർ സമുദായം സ്വയം സവർണ്ണരായി പ്രഖ്യാപിച്ച ജാഥയാണതെന്നു സണ്ണി എം കപിക്കാട്

വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ജാതിഭേദമോ മതദ്വേഷമോ ഇല്ലാത്ത മലയാളിയെ കുറിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവര്‍ക്കും

മന്നത്തു പദ്മനാഭൻ നവോത്ഥാന നായകനല്ല; സമുദായ സ്നേഹി മാത്രം: സണ്ണി എം കപിക്കാട്

‘കേരളം ഓര്‍മ്മസൂചിക 2019’ എന്ന പേരില്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുറത്തിറക്കിയ ഡയറിയിലെ നവോത്ഥാന നായകരുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നും