മണ്ണാര്‍ക്കാട് സംഘര്‍ഷം: എല്‍ഡിഎഫ് ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

മണ്ണാര്‍ക്കാട്ട് സഹോദരങ്ങള്‍ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചസംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് താലൂക്കില്‍ ഇന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അട്ടപ്പാടിയെ ഹര്‍ത്താലില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്