82-മത് മഞ്ഞിനിക്കര പെരുന്നാള് 2014 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല് 8 വരെ

പത്തനംതിട്ട:- മഞ്ഞിനിക്കര ദയറായില്‍ കബറടങ്ങിയ പരിശുദ്ധ മോറാന്‍ മോര് ഇഗ്നാത്തിയോസ് ഏലിയാസ് ത്രിതീയന്‍ പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായുടെ 82-മത് ദുഖറോനോ പെരുന്നാള്‍