മുള ഉപയോഗിച്ച് ഇനി സൈക്കിളും

മുള ഉപയോഗിച്ച് സൈക്കിള്‍  നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് മണിപ്പുരികള്‍.പരിസ്ഥിതി  അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി  മണിപ്പൂര്‍ ബാംബു മിഷനും, ദസൗത്ത്  ഏഷ്യ ബാംബു ഫൗണ്ടേഷനും