സൈന്യം സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിക്കാതെ 2012 ല്‍ ഡെല്‍ഹിയിലേക്ക് സൈനിക നീക്കം നടത്തിയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് സത്യമായിരുന്നുവെന്ന് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി മനീഷ് തിവാരി

സൈന്യം സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിക്കാതെ 2012 ല്‍ ഡെല്‍ഹിയിലേക്ക് സൈനിക നീക്കം നടത്തിയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് സത്യമായിരുന്നുവെന്ന് അന്നത്തെ വാര്‍ത്താവിനിമയ പ്രക്ഷേപണവകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന