തിരുവനന്തപുരം പോത്തീസിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റിവ്; ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമായി സഹകരിക്കാതെ മാനേജ്മെന്റ്

മനുഷ്യനെ കൊന്നിട്ടായാലും ലാഭമുണ്ടാക്കണമെന്ന ക്രൂരസമീപനമാണ് പോത്തീസ് മാനേജ്മെന്റ് തുടരുന്നത്.

പ്രെെമറി സ്കൂളുകളിൽ 6 കുട്ടികൾ അധികം വന്നാൽ മാത്രം അധ്യാപക തസ്തിക; ഫയലിൽ ധനമന്ത്രി ഒപ്പുവച്ചു

സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ എൽപി, യുപി ക്ലാസുകളിൽ ഒരു വിദ്യാർഥി അധികം വന്നാൽ അധിക അധ്യാപക തസ്തിക എന്നത് 6