പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ; ”ജില്ലാ ജഡ്ജി ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവായ അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി” ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

''സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കുന്നു, രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം കൂടി കടന്നു

പദ്മനാഭ സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു മുറിയ്കുള്ളിൽ നിന്നും അമിക്കസ് ക്യൂറി കണ്ടെടുത്തത് സ്വർണ്ണം ഉരുക്കുന്ന മെഷീൻ: ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി മണക്കാട് ചന്ദ്രൻകുട്ടി

പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിവിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവാർത്തയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നിയമപോരാട്ടം