15000 വർഷം പഴക്കമുള്ള മാമോത്ത് ഫോസിൽ കണ്ടെത്തി

മിഷിഗൻ,യു.എസ്.എ: അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗനിൽ 15000 വർഷം പഴക്കമുള്ള മാമോത്തിന്റെ ഫോസിൽ കണ്ടെത്തി. വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിയിടത്ത് ജയിംസ് ബ്രിസ്സിൽ എന്ന കർഷകൻ