മാൽവി മൽഹോത്രയെ സുഹൃത്ത് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി; തന്നോട് എന്താണ് സംസാരിക്കാത്തതെന്നു ചോദിച്ചായിരുന്നു കുത്തിയത്

മാൽവി മൽഹോത്രയെ സുഹൃത്ത് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി; തന്നോട് എന്താണ് സംസാരിക്കാത്തതെന്നു ചോദിച്ചായിരുന്നു കുത്തിയത്