മല്ലപ്പള്ളി ആനിക്കാട്ടിലമ്മ പൊങ്കാല പൂരമഹോത്സവം 2014 ഫെബ്രുവരി 9 മുതല് 16 വരെ.

പത്തനംതിട്ട:- മല്ലപ്പള്ളി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആനിക്കാട്ടിലമ്മ ശിവപാര്‍വ്വതിക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാലമഹോത്സവം വിപുലമായ പരപാടികളോട് കൂടി ഫെബ്രുവരി 9 മുതല്‍ 16 വരെ നടത്തപ്പെടുന്നതാണെന്ന്