സ്ഥലം മല്ലപ്പള്ളിയാണ്, നാട്ടുകാർ ജാഗരൂകരും; ടൂറിസ്റ്റ് ബസിലെ യാത്രക്കാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ച മാലിന്യം ടൂറിസ്റ്റ് ബസിൻ്റെ ഉടമയെക്കാെണ്ട് തിരിച്ചെടുപ്പിച്ച് നാട്ടുകാർ

നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസിലെ യാത്രക്കാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ച മാലിന്യം ടൂറിസ്റ്റ് ബസിൻ്റെ ഉടമ തിരിച്ചെടുത്തത്. തുടർന്ന് ബസ്