പത്തനംതിട്ട, മല്ലപ്പള്ളി ഫെസ്റ്റ് 2014 ജനുവരി 9 മുതല് 14 വരെ.

പത്തനംതിട്ട:‌- മല്ലപ്പള്ളി ബളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റ് ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന മല്ലപ്പള്ളി ഫെസ്റ്റിന്‍ 2014 ജനുവരി