മാലിദ്വീപിനുള്ള ധനസഹായം ഇന്ത്യ മരവിപ്പിച്ചു

മാലിദ്വീപിനുള്ള 250 കോടിരൂപയുടെ ധനസഹായം ഇന്ത്യ മരവിപ്പിച്ചു. മാലിദ്വീപിലെ മാലെ അന്തര്‍ദേശീയ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിര്‍മാണ ചുമതലയില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യന്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള