അനുരഞ്ജനത്തിന് അടവുനയവുമായി മലേഷ്യ; ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ പഞ്ചസാര ഇറക്കുമതിചെയ്യും

ക്വാലാലംപൂർ: ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് ഇന്ത്യ മലേഷ്യന്‍ പാം ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതിന് ശേഷം അനുരഞ്ജന ശ്രമവുമായി