വാര്‍ധക്യം ആസ്വദിക്കാം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍; ‘സായാഹ്ന കൂട്’ ഒരുങ്ങുന്നു

മലയിന്‍കീഴ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുറ്റത്താണ് സായാഹ്ന കൂട് എന്ന പേരില്‍ വയോജനങ്ങള്‍ക്കിയി ഒരിടമൊരുങ്ങുന്നത്. വയോജന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജില്ലയിലെ ആദ്യ