മാലാവില്‍ ജോയ്‌സ് ബാന്‍ഡ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ്

തെക്കന്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ മാലാവിലെ  ആദ്യ  വനിതാ  പ്രസിഡന്റായി  ജോയ്‌സ്  ബാന്‍ഡയെ  തിരഞ്ഞെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിഡന്റായ  ബിങ്കു മുത്താരിക