പന്തളം കൊട്ടാരം- തന്ത്രി കുടുംബ അവകാശവാദങ്ങൾക്കെതിരെ ബിജെപി എംഎൽഎ ഒ രാജഗോപാൽ; മകരവിളക്ക് ആൾക്കാർ കൊളുത്തുന്നതാണെന്നും ആ അവകാശം മലഅരയർക്ക് തിരിച്ചു നൽകണമെന്നും ആവശ്യം

ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിന് മലയരയർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അവകാശം പുനസ്ഥാപിച്ച് നൽകണം. മകരവിളക്ക് ചില ആൾക്കാർ കൊളുത്തുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണെന്നും രാജഗോപാൽ

1950 വരെ മലഅരയർ കത്തിച്ചു; അവരെ ആട്ടിയോടിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇപ്പോൾ കത്തിക്കുന്നു: മകരജ്യോതി മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ആചാരം തന്നെ

ശബരിമലയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വംബോർഡും തന്ത്രി കുടുംബവും അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുവരെ മകരവിളക്ക് തെളിയിച്ചിരുന്നത് മല അരയ സമൂഹമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പന്തള