97- മത് മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂര് ഓര്ത്തഡോക്സ് കണ് വെന്ഷന് 2014 ഫെബ്രുവരി 7 മുതല് 13 വരെ

പത്തനംതിട്ട:- മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പുരാതനവും പ്രശസ്തവുമായ മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂര്‍ ഓര്‍ത്ത്ഡോക്സ് കണ്‍ വെന്‍ഷന്റ് 97-മത് സമ്മേളനം 2014 ഫെബ്രുവരി 7