ഭാരതത്തിന്റെ വീരപുത്രന് ഇന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം പിറന്നാൾ

ബീന അനിത ജന്മനാടിന്റെ ആത്മാഭിമാനം ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ ബന്ധിയാക്കപ്പെട്ട മണിക്കൂ‍റുകളിൽ സ്വന്തം ജീവൻ ബലി നൽകി അതിനെ കാത്തു