‘സ്നോളിഗോസ്റ്റര്‍’; മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെ ഒറ്റ വാക്കില്‍ വിശേഷിപ്പിച്ച് ശശി തരൂര്‍

''ധാർമികതയേക്കാൾ ഉപരിയായി വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ''