ജനമഹായാത്ര: ഫണ്ടുമില്ല പങ്കാളിത്തവുമില്ല; ഗ്രൂപ്പിനതീതമായി പ്രവർത്തകരെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ മുല്ലപ്പള്ളി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി

അതിനിടെയാണ് ജനമഹായാത്രയ്ക്കു ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചു നൽകാത്തത്തിന്‍റെ പേരില്‍ 10 കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ നേരിട്ടിടപെട്ട് പിരിച്ചുവിട്ടത്