ജസ്റ്റിസ് വിജയ കെ താഹില്‍ രമനിയുടെ രാജി രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചു

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പോലെ ഒരിടത്തുനിന്ന്, ആളും കേസുമില്ലാത്ത മേഘാലയ ഹൈക്കോടതി പോലുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് ജഡ്ജിമാരെ സ്ഥലം മാറ്റുന്ന പതിവ് പൊതുവെ