മദ്രസകളും അറബിഭാഷാ പഠനകേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടി സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കാന്‍ അസം സര്‍ക്കാര്‍

അസമില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന മദ്രസകളിലും സംസ്‌കൃത പാഠശാലകളും അടച്ചുപൂട്ടി സ്‌കൂളുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍