ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ റെസ്‌റ്റോറന്റായ കഫെ മദ്രാസ് ഇന്നലെ തങ്ങളുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ചത് എത്തിയവര്‍ക്ക് തുടങ്ങിയ കാലത്തെ വിലയില്‍ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ട്

ചെന്നൈയിലെ പേരുകേട്ട റെസ്‌റ്റോറന്റ് ആയ കഫെ മദ്രാസള തങ്ങളുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ചത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായാണ്. 1940ല്‍ ആരംഭിച്ച റെസ്‌റ്റോറന്റില്‍