കവി മാധവൻ അയ്യപ്പത്ത് അന്തരിച്ചു

1934 ഏപ്രിൽ 24 ന് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് ചൊവ്വന്നൂരിൽ അയ്യപ്പത്ത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും പെരിങ്ങോട്ട് കരുമത്തിൽ രാമുണ്ണി നായരുടെയും മകനായി