രാജ്യത്ത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങേയറ്റം അക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു: ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ബി ലോക്കൂര്‍

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയാണ് വ്യക്തികൾക്ക്മേൽ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തുന്നത്.