മലേഷ്യന്‍ വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക്ബോക്സ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഇംഗ്ലണ്ടിനു കൈമാറും

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 17 ന് റഷ്യന്‍ വിമതർ തകര്‍ത്ത മലേഷ്യന്‍ വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പരിശോധനക്കായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെക്ക് അയക്കുമെന്ന് മലേഷ്യന്‍