കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുമായി മകനെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് ഒരച്ഛന്‍; പ്രചാരണത്തിന്റെ തിരക്കിനു വൈകിട്ടുവരെ അവധി നൽകി സ്ഥാനാർഥി

കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുമായി മകനെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് ഒരച്ഛന്‍; പ്രചാരണത്തിന്റെ തിരക്കിനു വൈകിട്ടുവരെ അവധി നൽകി സ്ഥാനാർഥി