താരക്ക് മൂന്നാം സ്വര്‍ണം

പറളി സ്കൂളിലെ എം.ഡി താരയ്ക്ക് ദേശിയ സ്കൂൾ മീറ്റിൽ മൂന്നാം സ്വർണ്ണം.ക്രോസ് കണ്‍ട്ര ഇനത്തില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയാണ് താര കേരളത്തിന്റെ മെഡല്‍