ആനന്ദേശ്വരം ഭഗത് സിംഗ് ഗ്രന്ഥശാലയുടെ വാര്‍ഷികാഘോഷം വി.എസ്. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം ആനന്ദേശ്വരം ഭഗത് സിംഗ് ശ്രന്ഥശാലയുടെ വാര്‍ഷികാഘോഷം ബഹു.പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ശ്രീ. അച്യുതാനന്ദന്‍ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. സി.പി.എം. തിരുൃവനന്തപുരം ജില്ലാസെക്രട്ടറി ശ്രീ.