കൊച്ചിയിലെ ലുലുമാളില്‍ നിന്നും തോക്കും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെത്തി

ഒരു തുണി സഞ്ചിയില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു പിസ്റ്റള്‍. ഒരു വൃദ്ധനാണ് തോക്കും വെടിയുണ്ടകളും ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.