ശില്പചാരുതയിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കും താമരക്ഷേത്രം

വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കുമിഞ്ഞുകൂടിയ നാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. അനവധി അസാധാരണ കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുതദേശം. പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതിന്