ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: 66 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന് 63 സീറ്റുകളിലും കെട്ടിവെച്ച പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു

മുൻ കോൺ. മുഖ്യമന്ത്രി ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ മന്ത്രിസഭകളില്‍ മൂന്ന് തവണ മന്ത്രിയായ എകെ വാലിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ കൃഷ്ണ നഗറില്‍