അഞ്ചാംഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറക്കി

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള അഞ്ചാംഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടിക കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തിറക്കി.ിരുപത്തിയാഋ സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടികയാണു അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമൃത്സറില്‍ പഞ്ചാബ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി