ലോക്പാൽ ബിൽ ഈ സർക്കാരിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവില്ല കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

ലോക്പാൽ ബിൽ ഈ സർക്കാരിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവില്ലെന്നും അടുത്ത സർക്കാരിനാണ് ആ ചുമതലയെന്നും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. ലോക്പാൽ നിയമന