രാജ്യ സാക്ഷരതയിൽ കേരളം ഒന്നാമത്: സാക്ഷരതയിലെ പുരുഷ-സ്ത്രീ, നഗര-ഗ്രാമീണ വ്യത്യാസം കുറവുള്ള സംസ്ഥാനവും കേരളം

2.2 ശതമാനം മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ പുരുഷ-സ്ത്രീ സാക്ഷരതാ വിടവ്. ദേശീയ തലത്തില്‍ 14.4 ശതമാനം വിടവാണുള്ളത്...