ലോകപ്രശസ്തമായ മെന്‍സ ഐക്യു ടെസ്റ്റില്‍ ഐന്‍സ്റ്റീനേയും ഹോക്കിങ്ങിനേയും മറികടന്ന് മലയാളി പെണ്‍കുട്ടി ലിഡിയ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ചരിത്രം കുറിച്ചു

ലോകപ്രശസ്തമായ മെന്‍സ ഐക്യു ടെസ്റ്റില്‍ ഐന്‍സ്റ്റീനേയും ഹോക്കിങ്ങിനേയും മറികടന്ന് മലയാളി പെണ്‍കുട്ടി ലിഡിയ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ചരിത്രം കുറിച്ചു. സാധ്യമായതില്‍ ഏറ്റവും