എബോള: സിറ ലിയോണിൽ നിരോധനാജ്ഞ

ഫ്രീടൗണ്‍: എബോള രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സിറ ലിയോണിൽ ജനങ്ങള്‍ നാലു ദിവസത്തേക്ക് വീടിനു പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബര്‍